Chiến cơ J10

Một chiến chiến cơ bất chấp hi sinh để bảo vẹ sự hòa bình của thế giới. Bạn và chiến cơ J10 là những người anh hùng có thể bảo vệ tổ quốc và đất nước.