Thị trấn ma

Bạn đang sống trong một thị trấn ma công việc hằng ngày của bạn là phai cầm súng và bảo vệ cho tổ quốc của mình . Hãy nhanh chân cầm sống lên tiêu diệt những con ma đang phá hoại thành phố đi nào.

Từ khóa tìm kiếm:game thi tran ma