Trạm không gian Zombie

Là một người bảo vệ trong trạm không gian , bạn có trọng trách cực kỳ lớn là làm sao để bảo vệ tổ quốc và nơi mình làm việc tránh những tên zombie mang rợ đến phá hoại .